Bérlési feltételek

Az online bérlés véglegesítésével és elküldésével ön tudomásul veszi és elfogadja a bérlési szerződés feltételeit, hozzájárulását adja adatai kezeléséhez, mely adatok a szerződéskötéshez szükségesek. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, bizalmasan kezeljük, marketing célokra nem használjuk fel.
Kérjük tüzetesen olvassa el a bérlés menetéről szóló részt, és a Bérleti szerződést! Csak úgy adjon le rendelést, ha az itt leírt feltételeket maradéktalanul elfogadja, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti!
A bérlés során üzletünkben ön a kaució megfizetésével és a bérbe vett termékekről az ön nevére kiállított szállítólevél aláírásával visszavonhatatlanul elfogadja és tudomásul veszi a bérlési feltételeket és a bérleti szerződést (lejjebb olvasható).

A bérlés menete

Szükséges igazolványok

Az eszközök bérléséhez érvényes személyi igazolványra, lakcímkártyára van szükség, amelyek érvényességi idejének meg kell haladnia a bérlési idő végét.

Személyi feltételek

Bérlő lehet minden 18 év feletti, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki a bérlés kezdetekor rendelkezik az előzőekben felsorolt „szükséges igazolványokkal”.

Bérlés folyamata

A bérelt eszközök átvétele a honlapon feltüntetett Ostrom utca 6. alatti telephelyen történik, a szállítólevél aláírása után az adott eszköz használatba vehető (Magyarország területén belül).
A bérlő a bérelt készüléket harmadik személynek nem adhatja át, a bérlési idő alatt bekövetkezett valamennyi nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett kárért felelős!
A bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra, ha egyértelműen megítélhető, hogy a leendő bérlő a készülék használatához nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve bármilyen körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaszállítása bizonytalan.

Bérlet ideje, az eszközök szállítása:

A minimális bérleti időn (1 napon) belüli visszaszolgáltatás esetén egységesen 1 napi bérleti díj kerül kiszámlázásra.
A bérleti idő meghosszabbítása személyesen és írásban (e-mailben) is lehetséges, az eszközök honlapon megjelölt telephelyére történő visszaszállításával és új bérleti szerződés megkötésével.
Az eszközök el-, és visszaszállításáról a bérlő gondoskodik.

Rendelkezésre állás, nyitva tartás:

Az eszközök használatban vannak, ezért nem garantált, hogy mindig rendelkezésre állnak! A kívánt termék elérhetőségét a kiválasztott termék oldalán ellenőrizheti!
Nyitvatartásunkat itt tudja ellenőrizni: klikk ide

Hétvégi kölcsönzés esetén a bérleti díj a következőképp kerül megállapításra:

Pénteki kölcsönzés esetén hétfőig tart a minimális bérleti idő! Ilyenkor a péntek-szombat-vasárnap-hétfő 3 bérleti nap helyett 2 nap kerül kiszámlázásra.

Bérleti szerződés

mely létrejött a Tripont Fotó Videó Kft (Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/J, telephely: 1015 Budapest, Ostrom u.6.) mint Bérbeadó és a Bérbevevő (szállítólevélen szereplő Vevő a szerződéses adataival, mint Bérbevevő) között
-Bérbeadó és Bérbevevő együttesen: Felek – között az alulírott napon, az alábbiak szerint.
Bérbevevő szerződéses adatai: Teljes név, születési hely és idő, anyja neve, bejelentett lakcíme, személyi igazolványának száma (vagy egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolványának száma).

A BÉRLET TÁRGYÁNAK MEGJELÖLÉSE
A fent említett szállítólevélen szereplő termék(ek),

A BÉRLET TOVÁBBI FELTÉTELEI
1/             Bérbevevő a fenti eszközöket a Bérbeadó telephelyén leltár szerint kipróbálva, sérülésmentesen, tiszta állapotban veszi át. Átadáskor a Bérbeadó a gép kezelésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a Bérbevevővel, illetőleg annak megbízott képviselőjével ismerteti és ennek megtörténtét Bérbeadó jelen szerződés aláírásával elismeri.
2/             A Bérbevevő a gép rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért valamint szakszerű raktározásáért, tovább a gép-bérleti idejének lejáratakor történő- visszaadására kötelezettséget és korlátlan felelősséget válla. Ezen kötelezettsége bármely okból történő megszegéséből, illetőleg mulasztásából eredő valamennyi kárt, valamint a bérleti idő alatt szükségessé váló javítások költségét  a Bérbeadónak megtréríti számla ellenében.
Felek rögzítik, hogy ezen károk, költségek, kötbérösszeg fedezetéül Bérbeadó kifejezetten jogosul a kauciót megfelelő mértékben visszatartani és a károkról, költségekről kiállított számla esedékességének napját követő 3. munkanap számla-kiegyenlítés nélküli elteltekor a kaució összegében követelését kielégíteni. Bérbeadó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben
kaució összege nem fedezi a Bérbeadónál felmerült kárt, úgy Bérbeadó vele szemben az igérvényesítés valamennyi költségét is magában foglaó jogérvényesítési eljárás(oka)t kezdeményez.
3/             Bérbevevő amennyiben a gép üzemelése, használata során rendellenességet észlel, az eszközt javítani szükséges, úgy a javítás időtartalmára Bérbeadó bérleti díjat nem számít fel. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó jogasult az eszköz javítását saját belátása szerint megtagadni, mely esetben a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye jelen szerződés 9.potjában rögzítettek szerint, mely esetben Bérbevevőt kártérítés nem illet meg és a Felek között a bérleti díj és kaució elszámolásával a jogviszony megszűnik.
4/             A bérelt gép valamennyi üzemeltetési költsége a Bérbevevőt terheli, melyet semmilyen esetben sem jogosult Bérbeadóra áthárítani.
5/             Bérbeadó jogosult a bérbeadás idejére a jelen jogviszonyból eredő követeléseinek biztosítására óvadékot (kauciót) kérni a Bérbevevőtől. A kaució mértéke a gép értékével arányos és zat a fenti „ Bérlet tárgyának megjelölése” rést tartalmazza.
6/             Jelen bérleti jogviszony a bérlés napjától, azaz a szerződés aláírásától kezdődően határozott időre, a  BÉRLET TÁRGYÁNAK MEGJELÖLÉSE szakaszban az IDŐTARTAM bekezdében meghatározott naptári nap(ok)ra szól.
7/             A fent meghatározott bérleti díj elszámolási alapegysége 1 naptári nap (24óra), a feltüntetett bérleti díj a az 1 nap alapegység és  az igénybe vett naptári napok szorzatának összege, azaz a teljes fizetendő bérleti díj. A Bérbeadó üzemi ideje: hétfőtől-péntekig 10-18 óráig tart. A bérleti díjat az átadás napja és a visszaállítás napja vonatkozásában is meg kell fizetnie Bérbevevőnek. Bérbevevő tudomásul veszi , hogy a bérleti időszak utolsó napját érintő túllépés esetén az eszköz Bérbeadó részére történő visszaadásig a bérleti díj összegének kétszerese mértékű használati díj fizetendő. Bérbevevő kötelezi továbbá magát arra, hogy az eszköz késedelmes visszaadása esetén késedelemmel érintett naptári napokért 20.000.- kötbért fizet Bérbeadónak. Felek kötbérmaximumként az eszköz csatolt szállítólevélen szereplő összegének 100%-át határozzák meg.
Felek megállapodnak, hogy a Bérleti díjat a Bérbevevő 30 naptári naponként a bérleti időtartam hosszától függetlenül köteles Bérbeadó résszámlája ellenében megfizetni.
Felek megállapodnak, amennyiben Bérbevevő gépet nem az átadáskorinak megfelelő letisztított állapotban adja vissza, Bérbeadó jogosult a gép napi bérleti díjának 50%-át tisztítási díjként felszámítani.
8/             Bérbevevő kötelezi magát, hogy a bérleti díj tárolási helyéről, valamint a szerződésben meghatározott bérleti időn túli használat szándékáról, annak esetleges megváltoztatásáról Bérbeadó alőzetesen értesíti. Bérbeadó tudomásul veszi , hogy amennyiben a bérleti időn túli használathoz Bérbeadó nem járul hozzá, úgy Bérbevevő kteles az eszközt az eredetileg megállapított határidőben visszaadni. Ennek elmulasztása esetén a jelen szerződésben foglalt jogkövetkezmények beállnak.
9/             A bérleti jogviszony bármely fél által írásban felmondható 1 napos felmondási idő mellett. Mivel a bérleti jogviszony határozott időre jött létre, az rendes felmondással nem szüntethető meg.
Bérbeadó jogosult jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
-Bérbevevő az eszközt nem rendeltetésszerűen használja
-a vonatkozó résszámlákat a számla esedékességéig nem  egyenlítette ki,
-a bérbeadott eszköz gazdaságosan nem javítható, illetőleg az Bérbeadó megjavítani nem kívánja.
Bérlő jogosult jelen bérleti szerzőbés azonnali hatállyal felmondani, ha:
-Bérbeadó-külön vállalása ellenére-nem tesz elkeged a bérleti időtartama alatt eszköz javítási kötelezettségválalásának.

10/          A bérleti jogviszony megszünése esetén a Bérbevevő köteles  a gépet a Bérbeadó telephelyére visszsszállítani. Bérbevevő kötelezettséget vállal, hogy a gépet nem szállítja vissza, lehetővé teszi, a Bérbeadó a gép tárolási helyére birtokháborítás nélkül bejuthasson és a gépet a Bérbevevő költségére visszaszállíthassa.

11/          A  bérelt gép elvesztése, megsemmisülése, visszaadásának megtagadása esetén a Bérbevevő az eszköz jelen szerződésben feltüntett forgalmi értékét köteles a Bérbeadónak 8 napon belül megfizetni.
12/          Bérbeadó késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként.
13/          Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak, valamint a jogviszonyukból származó vita elbírálására- amennyiben a  peren kívüli egyeztetés eredménytelen maradna- a Bérbeadó mindenkori székhelye szerinti magyar rendesbíróság kizárólagos illetékességének alávetik magukat.

További kérdése van? Keresse munkatársunkat telefonon a 06 1 202 16 53-as számon!

Top